Missie

De MedicALS is een van oorsprong Engelse cursus – onderdeel van de Advanced Life Support Group (ALSG UK), waarvan de Stichting MedicALS NL in Nederland de licentie heeft verkregen. Het plan voor het naar Nederland halen van deze cursus dateert uit 2004.

Na de oprichting van de ALSG Nederland – hetgeen een opleidingscentrum beoogt te zijn voor accute en rampengeneeskunde – ontbrak in het cursuspalet nog de zorg voor de accuut zieke patiënt, dat wil zeggen niet trauma gerelateerd.

Tijdens een werkbezoek van Dik Meeuwis (toenmalig voorzitter ALSG) en Nicole Schaapveld (toenmalig directeur ALSG) aan onze zusterorganisatie ALSG UK in Manchester werd duidelijk dat zij, gezien hun beperkte capaciteit, niet in staat waren deze cursus in Nederland uit te rollen. Vandaar dat ervoor gekozen is om enthousiaste Nederlandse cursisten naar de MedicALS in Engeland te sturen in de hoop dat zij nog even enthousiast én in het bezit van een “Instructor Potential” naar Nederland terugkwamen.

Dit bleek het geval en na een voorbereidende kick-off bijeenkomst voorjaar 2007 werd een kerngroep geformeerd met bekwame en geëngageerde MedicALS cursisten. Insteek was, net als bij de overige stichtingen vallend onder de ALSG koepel, de stichting medicALS als zelfstandige rechtspersoon te positioneren met statuten, een eigen bestuur en directie.

Deze kerngroep kwam regelmatig bijeen en werd in het najaar 2008 met de oprichting van de Stichting MedicALS omgebouwd tot het MedicALS bestuur.

Gezien de goede ervaringen bij de overige stichtingen met betrekking tot het  creëren van een zo groot mogelijk draagvlak, maar ook om inhoudelijke kwaliteit en aansluiting met het werkveld te kunnen borgen, werd ervoor gekozen om alle wetenschappelijke verenigingen die tot de doelgroep behoren, uit te nodigen zitting te nemen in het bestuur.
Dhr W. Henny, chirurg i.r. levert vanuit zijn jarenlange ervaring op het gebied van onderwijs aan artsen, bovendien een waardevolle bijdrage als adviseur van het bestuur.